Deelnamevoorwaarden

De gemeente Amsterdam stelt een reistegoed beschikbaar ter waarde van € 100,- aan zorg- en onderwijspersoneel dat werkzaam is in de stad Amsterdam. Het reistegoed is te gebruiken voor reizen in Amsterdam in de vorm van digitale reisvouchers bij één of meerdere aanbieders van (elektrische) deelfietsen en deelscooters in de stad: Felyx, Check, FlickBike, Urbee en Donkey Republic (in het vervolg: de vervoerders).

 

Met het probeeraanbod kunnen leerkrachten en zorgverleners kennismaken met deze ‘tweewiel’ deelvoertuigen voor de laatste kilometers van het woon-werkverkeer. Met name vanaf OV haltes en vanaf de P + R’s aan de rand van de stad kan dat handig zijn, maar ook voor werk-gerelateerde ritjes binnen de stad.

 

Deelnemers die in aanmerking komen voor het probeeraanbod krijgen van september 2021 tot en met juli 2022 de gelegenheid om binnen deze periode maximaal 2 maanden gebruik te maken van het probeeraanbod.

 

Het Probeeraanbod Deelmobiliteit is een initiatief van de gemeente Amsterdam en wordt uitgevoerd door Dumoco. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor deelname aan het Probeeraanbod.

 

Artikel 1 - Aanmelding en deelnemerselectie

 

1.1 Een persoon kan alleen aan het Probeeraanbod Deelmobiliteit deelnemen als deze voorwaarden voor deelname volledig en onvoorwaardelijk worden geaccepteerd via het aanmeldformulier op www.reizenalseenpro.nl. Nadat het uitvoeringsteam van Dumoco de deelname heeft bevestigd, wordt de deelname definitief.

1.2 Deelname aan het Probeeraanbod Deelmobiliteit is vrijwillig.

1.3 Het Probeeraanbod Deelmobiliteit van de gemeente Amsterdam is bedoeld om professionals die werkzaam zijn in het onderwijs en de zorg bewust te maken van keuzemogelijkheden en kosten van mobiliteit als alternatief voor de (eigen) auto. Deelnemers aan het Probeeraanbod kunnen hierbij gedurende twee maanden gebruik maken van een vijftal vervoersmogelijkheden met een

mobiliteitsbudget van maximaal € 100,00 per deelnemer. Niet gebruikt reisbudget wordt niet uitgekeerd in geld en kan niet worden geclaimd door de deelnemer.

 

1.4 De volgende doelgroepen kunnen deelnemen aan het Probeeraanbod Deelmobiliteit: Professionals in het onderwijs (po, vo en (v)so), functies: leerkracht, onderwijsondersteunend personeel, directie) en in de zorg (Ziekenhuis, Verpleging en Verzorging, eerstelijnszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke Gezondheidszorg, thuiszorg, jeugdzorg, welzijn), ongeacht de functie. Om deel te kunnen nemen dient de professional minstens 1 keer per week werkzaamheden in Amsterdam verrichten voor een in de gemeente Amsterdam gevestigde werk- of opdrachtgever.

 

ZZP-ers en gedetacheerden die binnen de doelgroep vallen, komen ook in aanmerking voor deelname aan het Probeeraanbod.

 

1.5 Bij een afwijzing van deelname volgt een bericht met uitleg en toelichting. Over afwijzing van deelname kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 2 – Beschikbaar stellen vouchercodes

 

2.1 Na goedkeuring van deelname door Dumoco krijgt de deelnemer de mogelijkheid tot het

bestellen van vouchers tot een bedrag van maximaal €100,-, te besteden aan reizen binnen Amsterdam bij een van de vijf geselecteerde aanbieders. De vouchers worden na bestelling door de deelnemer digitaal aan de deelnemer verstrekt, waarna de deelnemer deze moet activeren binnen de opgegeven activeringsperiode. Na de startdatum heeft de deelnemer maximaal 2 maanden de tijd om het reistegoed te gebruiken. Het is mogelijk om de vouchers op diverse momenten binnen de deelnameperiode te bestellen. Vouchers kunnen besteld worden in het aanmeldformulier of via digitale bestellijst. Vouchers zijn een tegemoetkoming in de reguliere reiskosten, waarbij tot maximaal de geldende voucherwaarde kan worden gereisd. Alle overige kosten incasseert de vervoerder bij de deelnemer. De wijze waarop de voucher kan worden gebruikt, verschilt per vervoerder.

 

2.2 Deelnemer heeft geen recht op verlenging van deelnameperiode bij het te laat activeren en/of gebruiken van de voucher. Niet gebruikt reisbudget wordt niet uitgekeerd in geld en kan niet worden geclaimd door de deelnemer.

 

Artikel 3 - Gebruik van online accounts van de vervoerders

 

3.1 De deelnemer aan het Probeeraanbod registreert zich voorafgaand aan de deelnameperiode in de app van een of meer van de geselecteerde vervoerders. Voorafgaand aan het Probeeraanbod wordt de deelnemer hiertoe uitgenodigd door Dumoco. Deelnemers aan het Probeeraanbod reizen voor de waarde van de geactiveerde voucher bij de vervoerder totdat de voucherwaarde verbruikt is. Hierna, en na afloop van de deelnameperiode kan de deelnemer het account bij de vervoerder per direct beëindigen zonder opgaaf van redenen of op eigen kosten doorreizen bij de vervoerder.

 

3.2 Bij registratie en gebruik van het account bij de vervoerder gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden van de vervoerder. De gemeente Amsterdam en Dumoco zijn hierin geen partij.

 

Artikel 4 – Reizen

 

4.1 De deelnemer heeft tijdens het Probeeraanbod de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van externe, aan het probeeraanbod deelnemende vervoerders. De gemeente Amsterdam en Dumoco zijn geen partij in geschillen tussen de deelnemer en een vervoerder of op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens het gebruik van deze diensten.

 

Artikel 5 - Toestemming gegevensopslag

 

5.1 Deelnemer verleent toestemming dat reisdata geanonimiseerd worden gebruikt ten behoeve van onderzoek naar mobiliteitsalternatieven voor publieke professionals als afgeleide van het Probeeraanbod Deelmobiliteit. De gegevens worden alleen geanonimiseerd gepubliceerd en zijn niet te herleiden tot individueel reisgedrag.

 

5.2 Dumoco of de gemeente Amsterdam kunnen deelnemers benaderen met de vraag om een testimonial of een kort interview af te nemen. Het staat de deelnemer vrij om hier wel of geen gehoor aan te geven.

 

Artikel 6 - Medewerking verlenen aan enquêtes ten behoeve van onderzoek

 

6.1 De deelnemer verleent toestemming om voorafgaand en direct na afloop van de deelnameperiode enquêtes te ontvangen met vragen over het huidige reisgedrag en het reisgedrag en de ervaringen met het probeeraanbod. De deelnemer is verplicht naar beste eer en geweten aan deze enquêtes mee te werken.

 

6.2 De resultaten van de enquêtes worden gebruikt ter evaluatie van het Probeeraanbod en in het onderzoek naar kansrijke mobiliteitsconcepten voor publieke professionals, programma Deelmobiliteit van de gemeente Amsterdam in samenwerking met Dumoco.

 

Artikel 7 - Beëindiging deelname

 

7.1 De deelnemer is gerechtigd om op ieder moment eenzijdig en zonder beboeting zijn verdere deelname aan het Probeeraanbod Deelmobiliteit te beëindigen. Opzeggingen dienen per e-mail plaats te vinden met vermelding van de door de deelnemer gewenste beëindigingdatum. Verzoeken tot beëindiging met terugwerkende kracht kunnen niet worden gehonoreerd, in voorkomend geval zal de eerste dag na ontvangst van het verzoek de deelname worden beëindigd.

 

7.2 Er vindt bij een voortijdige beëindiging geen restitutie plaats van reisgelden vanuit de gemeente Amsterdam en/of Dumoco en/of de vervoerder aan de deelnemer. Niet gebruikt reisbudget als gevolg van een vroegtijdige beëindiging kan nimmer worden uitgekeerd in geld of worden geclaimd door de deelnemer.

 

7.3 Dumoco kan met instemming van de gemeente Amsterdam bij het niet navolgen van de bepalingen in deze voorwaarden voor deelname, of het wegvallen van de grond voor deelname besluiten deelname van de deelnemer eenzijdig te beëindigen per een door Dumoco vast te stellen beëindigingsdatum.

 

7.4 De gemeente Amsterdam kan besluiten het Probeeraanbod Deelmobiliteit eenzijdig te beëindigen, waarmee voor alle deelnemers de deelname vervalt. Eventueel niet gebruikt reisbudget kan dan niet meer worden besteed.

 

Artikel 8 - Publiciteit

 

8.1 Indien een deelnemer door de pers wordt benaderd over het Probeeraanbod Deelmobiliteit of zelf deze toenadering wil zoeken, stelt de gemeente Amsterdam het op prijs als de deelnemer haar hierover informeert via het Servicecentrum Onderwijs en Zorg. Contact opnemen met het servicecentrum kan per telefoon op 020 253 3700 of per e-mail via servicecentrumonderwijs@amsterdam.nl (voor onderwijzers) of servicecentrumzorg@amsterdam.nl (voor zorgmedewerkers).

 

Het servicecentrum is online te bereiken via https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/servicecentrum-onderwijs/

 

Artikel 9 - Wijzigingen voorwaarden voor deelname

 

9.1 De gemeente Amsterdam is gerechtigd de voorwaarden voor deelname eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de voorwaarden voor deelname worden vooraf aan de deelnemer gecommuniceerd. Krachtens artikelen 7.1 en 7.2 kan de Deelnemer vervolgens besluiten zijn deelname te beëindigen.

 

Artikel 10 – Onregelmatigheden

 

10.1 Oneigenlijk gedrag binnen het Probeeraanbod Deelmobiliteit is niet toegestaan. Hieronder worden in ieder geval de volgende situaties verstaan (niet uitputtend): de deelnemer geeft zijn vouchercode weg aan iemand anders, de deelnemer laat een derde gebruik maken van een vervoerder via het account waarbij het reisbudget ten behoeve van het Probeeraanbod aan de deelnemer ter beschikking is gesteld, de deelnemer gebruikt het probeeraanbod voor alleen recreatief gebruik.

 

10.2 Het uitvoeringsteam van Dumoco zal bij het vermoeden van onjuiste persoonlijke gegevens, onregelmatigheden of gerede twijfel aan de juistheid van het gebruik van de voucher, contact opnemen met de deelnemer en om een verklaring en toelichting vragen. De deelnemer dient dit verzoek binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Indien een deugdelijke verklaring niet tijdig wordt verstrekt, kan Dumoco in afstemming met de gemeente Amsterdam besluiten tot uitsluiting van deelname, in welk geval de deelname zal worden beëindigd. Bij uitsluiting van deelname gelden de voorwaarden in artikel 7.2.

 

10.3 De gemeente Amsterdam behoudt zich het recht voor om, bij aantoonbare fraude, onterecht uitgekeerde bedragen van de deelnemer terug te vorderen, inclusief eventuele extra kosten.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 

11.1 Het Probeeraanbod Deelmobiliteit is met grote zorgvuldigheid voorbereid. Het is echter mogelijk dat bij de uitvoering zaken anders lopen dan is bedoeld en/of is voorzien. De gemeente Amsterdam, noch Dumoco, zijn jegens de deelnemer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de deelname aan het Probeeraanbod Deelmobiliteit, van welke aard en omvang dan ook.

 

11.2 De deelnemer vrijwaart gemeente Amsterdam en Dumoco voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met diens deelname aan het Probeeraanbod Deelmobiliteit.

 

11.3 Voor zover een deelnemer door deelname aan het Probeeraanbod Deelmobiliteit kosten maakt die buiten het gebruik van geselecteerde vervoersmiddelen valt, bestaat geen recht op vergoeding van deze kosten.

 

Artikel 12 – Privacy

 

12.1 Voor het verwerken van persoons- en reisgegevens van deelnemers aan het onderzoek is een verwerkersovereenkomst gesloten tussen de gemeente Amsterdam en Mobiliteitsfabriek B.V. (juridisch eigenaar van handelsnaam Dumoco).

 

12.2 De gemeente Amsterdam en de Mobiliteitsfabriek vragen uit hoofde van de AVG expliciet toestemming voor het verzamelen van de relevante gegevens aan de deelnemers. Dit staat bekend als een opt-in voor het delen van (bijzondere) persoonsgegevens door de deelnemer. De opt-in vormt voor de gemeente Amsterdam en Mobiliteitsfabriek (Dumoco) de door de AVG geëiste rechtsgrond voor het aanhouden van gegevens.

 

Onder relevante gegevens van deelnemers ten behoeve van het Probeeraanbod Deelmobiliteit worden verstaan (bijzondere) persoonsgegevens over naam, adres en contactgegevens, gegevens over huidig reisgedag en gegevens over gemaakte reizen gedurende het Probeeraanbod Deelmobiliteit. Gegevens over het huidige reisgedrag worden gebruikt als 0-meting en dienen om bepaalde effecten die voortkomen uit het Probeeraanbod te kunnen meten. Inzicht in de ervaringen van deelnemers tijdens het Probeeraanbod heeft als doel het project te evalueren en dient als input voor het onderzoek naar kansrijke mobiliteitsconcepten voor publieke professionals.

 

12.3 Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit onderzoek handelt volgens het Privacy Statement van Dumoco, te raadplegen via onderstaande link:

 

https://www.dumoco.nl/privacy-statement